STRONA GŁÓWNA
 OFERTY PRACY
 CURRICULUM VITAE
 LIST MOTYWACYJNY
 ROZMOWA Z PRACODAWCĄ
 A-B-C DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 STAŻ U PRACODAWCY
 PRAWO DO ZASIŁKU
 PRACA, A NIEPEŁNOSPRAWNI
 KIOSK Z PRACĄ
 GCI W MAŁOPOLSCE
 WAŻNE ADRESY
 KONTAKT
 • PRAWO DO ZASIŁKU
  JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIAĆ, ABY MÓC STARAĆ SIĘ O PRAWO DO ZASIŁKU


  Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, zarejestrowanemu we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy, jezeli:


  - przepracował w okresie 18 miesięcy poprzedzającym rejestrację, łacznie minimum 365 dni, i osiągnął wynagrodzenie, co najmniej minimalne, od którego opłacano składki na ubezpeiczenie społeczne


  - podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej


  - wykonywał pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej najniższego wynagrodzenia


  - opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem za granicą u pracodawcy zagranicznego


  - był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant


  - nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy


  - prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestrowanych w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów pracy przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolnosci oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni. W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary.


  - prawo do zasiłku przysługuje również bezrobotnym, zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni.

  WYSOKOŚĆ ZASIŁKU


  Bezrobotny, zarejestrowany w urzędzie pracy może otrzymać zasiłek:


  - podstawowy, (100%) - jeżeli bezrobotny przepracował 5 lat i więcej


  - obniżony, (80%) - dla bezrobotnego legitymującego się krótszym niż 5 lat stażem pracy


  - podwyższony, (120%) - jeżeli bezrobotny przepracował minimum 20 lat


  Zasiłki podlegające waloryzacji z dniem 1 czerwca o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Zasiłki nie są waloryzowane, jeżeli nie było wzrostu cen.


  Zasiłek wypłacany jest po siedmiu dniach od dnia zarejestrowania.
  Szczegółowe informacje na temat zasiłku dla bezrobotnych znajdziesz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszkowicach oraz w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 1.05.2004r. Nr 99, poz. 1001).